Contact Us

Daphmollie Corp.

Factory Office
Xiang Ge Li La Hua Yuan, Linquan Road
Hefei, Anhui, 230012
China
Tel: +86 13739286600
Email: amanda@daphmollie.com

Contact form